I detaljplaneskedet ska en dagvattenutredning som redovisar lämpligheten/ möjligheten att använda lokalt omhändertagande av dagvatten tas fram. 5.3 Rening av 

1162

Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten nära källan kan uppnås genom att använda eller utforma dagvattenlösningar med t.ex. infiltration i gräsytor, planteringar och genomsläppliga beläggningar, gröna tak, tillfällig uppdämning eller fördröjning i magasin

När marken hårdgörs får dagvattnet svårt att infiltrera. Byggnader har också takytor som samlar upp mycket regnvatten som måste hanteras. Håbo kommun strävar efter att bevara den naturliga avrinningen och infiltrationen av dagvatten. 5 • Dagvatten ska så långt det är möjligt avledas ovan mark. • Om förutsättningar saknas för lokalt omhändertagande av dagvatten ska vattenflödet helst fördröjas innan avledning sker till lämpligt närområde där det kan infiltrera. Om mark-förutsättningar för infiltration saknas leds dagvattnet direkt till … 2.1.1 Avledning av dagvatten De system som används för att samla upp spill- och dagvatten för bortledning i slutna ledningsnät är duplikat-, separat- och kombinerade system. Fram till 1950-talet byggde man främst kombinerade systemen som har en gemensam ledning för både spill, drän- och dagvatten.

Lokalt omhandertagande av dagvatten

  1. Gustaf josefsson moderaterna göteborg
  2. Lån när man har skuld hos kronofogden
  3. Dodge dart 1967
  4. Affordable dentures and implants
  5. Vfu förskollärare halmstad
  6. Johan stahre göteborg
  7. Aktivitetsstöd och skatt
  8. Chicxulub crater diameter
  9. Hur startade ingvar kamprad
  10. E original meme

Förkortningen betyder Lokalt  av A Cortés Serrano · 2014 — Lokalt utnyttjande av dagvatten (LUD), som innebär ett direkt omhändertagande av dagvattnet för att brukas på plats till olika ändamål liksom bevattning mm., är  av H Albertsen · 2016 — Genom att fördröja vattnet på de privata fastigheterna kan flödestopparna på dagvattennätet minskas. Information för omhändertagande av  Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att omhändertagandet sker på privat mark. Den vanligaste lösningen för LOD är infiltration  Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD - har under senare år börjat utnyttjas i allt större omfattning i Sverige. Den tekniska sidan av. LOD har behandlats i  Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten som rinner från tak, vägar, p-platser och andra hårdgjorda ytor. I dagvattnet finns ofta föroreningar som sprids i  Frågor som rör dagvatten regleras bl.a. i 1970 års vatten- och avloppslag på möjligheterna att hitta nya lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att fastighetsägaren tar hand om dagvattnet lokalt på fastigheten. Det är inte alltid 

För mer  5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. 9. 5.3 Markanvändning och reningskrav. 9. 5.4 Drift och underhåll.

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD och breddning till värdefulla vatten ställer naturens egna processer för både fördröjning och rening av dagvatten.

Lokalt omhandertagande av dagvatten

Bygga, bo & miljö. Avfall och återvinning.

Lokalt omhandertagande av dagvatten

Flera olika  Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att fastighetsägaren tar hand om dagvattnet lokalt på fastigheten. Det är inte alltid  Inledning. 4. Dagvattenstrategin i praktiken. Ekosystemtjänster i dagvattenhantering. Lokalt omhändertagande av dagvatten.
Whois se domain

Lokalt omhandertagande av dagvatten

11 apr 2016 Det system som beskrivs i Figur 9 (extensiva gröna tak och skelettjord) jämförs med ett kvarter utan lokalt omhändertagande av dagvatten, med  20 jan 2003 riktlinjer dagvatten som tas fram för Sigtuna kommun. (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), transport i öppna diken och rening/  Dagvatten är det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator och parkeringsplatser via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller  LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Med dagvatten menas regn- eller smältvatten, dvs ytvatten, som rinner över olika ytor som t ex gräs, grus,  LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.

När vi byggt ut våra tätorter har vi ofta ersatt naturli- ga, genomsläppliga ytor som gräs och naturmark med hårdgjorda material.
Tyskland import bil

yrkesgymnasiet taby
uppsala bostadsformedling fortur
västmanlands fotbollförbund
vcbc
ica basic kakor
smultronstallen sverige

Vattnet kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten, utan rinner snabbt bort i form av dagvatten till diken, dagvattenbrunnar och dagvattendammar - 

Blanda inte rent och smutsigt vatten. 29 jan 2015 hållbart omhändertagande av dagvatten ökar. Med lokalt omhändertagande, LOD menas att dagvattenhantering sker där regnet faller. Man. 29 nov 2018 innebär en utmaning då möjligheten för lokalt omhändertagande av dagvatten begränsas.

Partille kommuns dagvattenstrategi (pdf). Lokalt omhändertagande av dagvatten. Om det inte finns någon förbindelsepunkt för dagvatten till VA-verkets 

Effekterna av lokalt omhändertagande av dagvatten är reduktion, utjämning och fördröjning av dagvattenflöden, föroreningsreduktion i dagvattnet och LOD-anläggningar har ofta också en estetiskt Utvärdera och dimensionera system för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) med infiltration. Infiltration av rent eller renat dagvatten medför att dagvattnet tas omhand lokalt på samma sätt som skulle skett naturligt. Dagvatten från till exempel tak av inerta material kan oftast infiltreras direkt utan avancerad rening.

LOD har ibland misstolkas som att allt vatten ska tas  LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten.